Affaldssug

Affaldssug er et system, hvor affaldet suges væk gennem et underjordisk rørsystem. Via et vakuum-sug transporteres affaldet under jorden enten til en speciel renovationsbil eller til en container placeret i en tilknyttet terminalbygning. Rørføring og opsamlingstanke er skjult under jorden eller i kældre, hvilket giver mulighed for at udnytte bebyggelsens friarealer til andre ting. Endvidere tømmes der centralt for et stort antal husstande, hvorved tung kørsel med renovationsbiler - og hermed støj og forurening - reduceres.

Etablering af affaldssug kan være en fordel i etagebyggeri, klyngebyggeri eller andre typer af større byggeri, hvor flere husstande kan være fælles om et affaldsindkast. Affaldssug er desuden velegnet i større boligkvarterer eller etagebyggeri, hvor der er begrænset friareal til rådighed for affaldsløsninger, eller hvor bygningsreglementet stiller krav om etablering af affaldsskakte. Sugeløsninger er endvidere let tilgængeligt for alle brugere, og vil ofte betragtes som høj service.

Systemet kan etableres såvel i nybyggeri som i eksisterende byggeri. Der skelnes mellem to typer af affaldssugeanlæg: mobilsug og stationært sugeanlæg.

En væsentlig fordel ved affaldssug er, at affaldet er helt skjult under jorden. Der er ingen direkte, fysisk kontakt med affaldet, og systemet kræver minimal manuel håndtering af affaldet. Systemet er helt lukket, hvilket reducerer risikoen for lugtgener, skadedyr og brandstiftelse.

Et sugeanlæg kan desuden dække et stort geografisk område, hvorved trafik og støjgener fra renovationsbiler i boligområdet helt undgås.